પ્રોપર્ટીકાર્ડ દસ્તાવેજ જુઓ ઓનલાઈન ઘરે બેઠા | Property card online Check | anyror gujarat |download

જમીનના તમામ પ્રશ્નોના લગતા વિડીયો જુઓ 👇👇👇👇👇👇 https://www.youtube.com/playlist?list… 1.મરણ નો દાખલો કઈ રીતે કઢાવવો જે વારસાઈ અને અન્ય જજગ્યાએ જરૂરું પડે છે 👇👇👇👇👇👇 https://youtu.be/V9uU875ABAU 2.135 D ની નોટિસ ઓનલાઇન કઈ રીતે જોઈ શકાય તેની માહિતી 👇👇👇👇👇 https://youtu.be/NqiJakVaTi0 3.જમીનના વેચાણ કઈ…

પ્રોપર્ટીકાર્ડ દસ્તાવેજ જુઓ ઓનલાઈન ઘરે બેઠા | Property card online Check | anyror gujarat |download

Source

0
(0)

જમીનના તમામ પ્રશ્નોના લગતા વિડીયો જુઓ
👇👇👇👇👇👇
https://www.youtube.com/playlist?list…

1.મરણ નો દાખલો કઈ રીતે કઢાવવો જે વારસાઈ અને અન્ય જજગ્યાએ જરૂરું પડે છે
👇👇👇👇👇👇
https://youtu.be/V9uU875ABAU

2.135 D ની નોટિસ ઓનલાઇન કઈ રીતે જોઈ શકાય તેની માહિતી
👇👇👇👇👇
https://youtu.be/NqiJakVaTi0

3.જમીનના વેચાણ કઈ રીતે થાય અને ક્યાં ક્યાં પુરાવા જોઈએ
👇👇👇👇👇👇👇
https://youtu.be/TFrg1sg4caw

4.હયાતીમાં હક દાખલ માટે જરૂરી પુરાવા અને સમજુતી
👇👇👇👇👇👇
https://youtu.be/vLD6f_PcIDc

5. જમીન વારસાઈ કઈ રીતે થાય , ઓનલાઇન ફોર્મ કઈ રીતે ભરવા તેની માહિતી
👇👇👇👇👇👇
https://youtu.be/KzYbnC0rAIU

6.જમીનના 7,12 અને 8-અ શું છે તેની માહિતી સરળ સ્કમજુતી
👇👇👇👇👇👇👇👇
https://youtu.be/-4iPlYmHU_4

7.જમીનના 7,12 અને 8-અ ઓનલાઇન મોબાઈલ કઈ રીતે જોઈ શકાય તેની માહિતી સરળ સમજુતી
👇👇👇👇👇👇👇👇
https://youtu.be/prbsFah7SMI

8. કાચી નોંધ અને પાકી નોંધ વિશે સરળ સમજુતીમાં જુઓ , ના મંજુર થાય તો
👇👇👇👇👇👇👇
https://youtu.be/JFn1qKdHXTo

9. કાચી નોંધ અને પાકી નોધ ઓનલાઇન મોબાઈલ માં કઈ રીતે જોઈ શકાય
👇👇👇👇👇👇👇👇
https://youtu.be/SPWSuVRxe8I

10.ખેડુત ખાતેદાર ના હક , ફરજો ભાગ – 1 જુઓ
👇👇👇👇👇👇👇👇
https://youtu.be/bMVL70AdYP0

11.ખેડુત ખાતેદાર ના હક , ફરજો ભાગ – 2 જુઓ
👇👇👇👇👇👇👇
https://youtu.be/7XVv9NQr5sE

12.જમીન વારસાઈ અને હયાતીમાં હક દાખલ ક્યારે થાય તે જુઓ
👇👇👇👇👇👇
https://youtu.be/wzBO98HXH-4

13.સ્ટેમ્પ ના ભાવ જુઓ કયો સ્ટેમ્પ માટે કેટલા રૂપિયા આપવા
👇👇👇👇👇👇👇👇
https://youtu.be/2HmWTa893g8

14.જમીન રી-સર્વે માં ભૂલ હોય તો શુ કરવું
👇👇👇👇👇👇👇👇
https://youtu.be/NEOEM28rWtU

manav garima yojana details
manav garima yojana in gujarati
gujarat sahay yojna

સહકાર ના વિડીયો

સહકારી મંડળીઓ જેવી કે દૂધ , સેવા, મજૂર, ક્રેડિટ નું ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન કઈ રિતે થઈ શકે અને તેના માટે શું પ્રોસેસ તેની સંપૂર્ણ માહિતી
ભાગ 1 – કઈ રીતે ઓનલાઈન એકાઉન્ટ બનાવવું કઈ વેબસાઈટ ઉપર જઇ રજીસ્ટ્રેશન થઈ શકે તેની સરળ ભાષામાં સમજુતી

👉 https://youtu.be/J_tZ1f2OWr8

ભાગ – 2 ઓનલાઇન મંડળીનું રજીસ્ટ્રેશન એકાઉન્ટ બનાવ્યા પછી કઈ રીતે ઓનલાઈન માહિતી ભરી શકાય, કઈ કઈ માહિતી ભરી શકાય તેની સરળ ભાષામાં
👉 https://youtu.be/7KeQhSa8XvE.

ભાગ – 3 ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન માં માહિતી ભરાઈ ગયા પછી કઈ કઈ માહિતી ઓનલાઇન અપલોડ ફરજિયાત કરવાની હોય છે અને કઈ રીતે છેલ્લે સબમિટ કરવાનું હોય છે તેની સંપૂર્ણ સરળ ભાષામાં માહિતી
👉 https://youtu.be/p6MEidRG6Rc

👉 ક્રેડિટ મંડળીઓનું રજીસ્ટ્રેશન કઈ રીતે કરી શકાય
👇👇👇👇👇
https://youtu.be/bQpqE8hC-nM

👉 સેવા સહકારી મંડળી કેવી રીતે બનાવી શકાય તેની માહિતી
👇👇👇👇👇👇👇👇
https://youtu.be/Ss2yxe-L-PQ

👉 હાઉસિંગ મંડળીઓનું રજીસ્ટ્રેશન કઈ રીતે કરાવી શકાય
👇👇👇👇
https://youtu.be/Wfo-1IFQU1c

સહકારી મંડળીઓ ના પેટાનીયમ સુધારા માટેનું ચેકલિસ્ટ અને ક્યાં કયા બીડાણ
👉 https://youtu.be/Y4OoNLFNj8c

સહકારી મંડળીઓએ રીઝર્વ ફંડ ઘટાડવા માટે શું પ
પ્રોસેસ છે તેની માહિતી
👉👉
https://youtu.be/75iOMNSacQ0

Cop – Yojna ધિરાણ મંડળીઓએ ધિરાણ,વસુલાત વૃધ્ધિ સહાય માટે ની પ્રોસેસ કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ જરૂરી

https://youtu.be/ApBASrZ8SQI

0 / 5. 0