കടലിൽ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് കൊന്നൊടുക്കുന്ന റോബോട്ട്.. I About Chinese artificial intelligence

കടലിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കും..ശത്രുവിനെ തവിടുപൊടിയാക്കും… കടലിൽ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് കൊന്നൊടുക്കുന്ന റോബോട്ട്… #artificialintelligence #china #pentagon

കടലിൽ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് കൊന്നൊടുക്കുന്ന റോബോട്ട്.. I About Chinese artificial intelligence

Source

0
(0)

കടലിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കും..ശത്രുവിനെ തവിടുപൊടിയാക്കും…
കടലിൽ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് കൊന്നൊടുക്കുന്ന റോബോട്ട്…

#artificialintelligence #china #pentagon

0 / 5. 0