ពិភពលោកទាំងមូល ថ្កោលទោស ហ៊ុន សែន ដែលញុះញង់ឲ្យធនាគារ អូសទ្រព្យសម្បត្តិពលរដ្ឋក្រីក្រ

https://www.facebook.com/B7-Cambodia-National-Rescue-Movement-CNRM-838852349553698/ ចលនាសង្គ្រោះជាតិ Cambodia National Rescue Movement – CNRM 1 min · Paris, France · Sam Rainsy 5 hrs · Shared with Public ០១ កក្កដា ២០២០ / 01 July 2020 ពិភពលោកទាំងមូល ថ្កោលទោស ហ៊ុន សែន ដែលញុះញង់ឲ្យធនាគារ អូសទ្រព្យសម្បត្តិពលរដ្ឋក្រីក្រ ដែលគ្មានលុយសងបំណុល ដោយសារតែជំងឺកូវីដ-១៩ និងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច។ Hun Sen…

ពិភពលោកទាំងមូល ថ្កោលទោស ហ៊ុន សែន ដែលញុះញង់ឲ្យធនាគារ អូសទ្រព្យសម្បត្តិពលរដ្ឋក្រីក្រ

Source

0
(0)

https://www.facebook.com/B7-Cambodia-National-Rescue-Movement-CNRM-838852349553698/
ចលនាសង្គ្រោះជាតិ Cambodia National Rescue Movement – CNRM
1 min · Paris, France ·
Sam Rainsy
5 hrs · Shared with Public
០១ កក្កដា ២០២០ / 01 July 2020
ពិភពលោកទាំងមូល ថ្កោលទោស ហ៊ុន សែន ដែលញុះញង់ឲ្យធនាគារ អូសទ្រព្យសម្បត្តិពលរដ្ឋក្រីក្រ ដែលគ្មានលុយសងបំណុល ដោយសារតែជំងឺកូវីដ-១៩ និងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច។
Hun Sen is being condemned by the whole world for behaving as a loan-shark encouraging microfinance establishments to seize the properties of countless small heavily indebted farmers.

0 / 5. 0

ads sponsors